Go to content


Main content

LUNA-II™全自动细胞计数仪


LUNA-II体积小巧,功能强大,使用方便。只需插入样品,LUNA-II即可完成剩下的工作:自动对焦,调节光强,并在15秒内完成计数。


下载应用程序数据
下载文件

LUNA™

LUNA-II

下载软件